Algemene Voorwaarden

99designs van Vista

Algemene voorwaarden

Laatst herzien: 15 april 2024

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door. Deze Algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende en afdwingbare overeenkomst (de 'Voorwaarden') tussen u en 99designs Pty Ltd, een Australische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('99designs', 'ons/onze' en 'we/wij'), die uw (hetzij als Klant, Ontwerper, bezoeker of anderszins) toegang tot en/of gebruik van de 99designs-website (https://99designs.com) en de bijbehorende lokale domeinen, zoals en inclusief https://99designs.co.uk (gezamenlijk de 'Site' genoemd), en/of de diensten, functies en/of functionaliteit die beschikbaar zijn of geleverd worden op of via de Site en/of Partnerintegraties (de 'Diensten') regelt.

Door toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de Site of Diensten, aanvaardt en stemt u ermee in, namens uzelf of namens uw werkgever (of de entiteit waaraan u diensten verleent), indien van toepassing, gebonden te zijn en te voldoen aan deze Voorwaarden, en u verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan. Indien u niet met alle bepalingen van deze Overeenkomst akkoord gaat, kunt u de Site en Diensten niet gebruiken.

Bepaalde functies van de Diensten of Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullend beleid, codes of richtlijnen (gezamenlijk de 'Aanvullende voorwaarden'), die bij de Dienst of op de Site zijn of worden geplaatst in verband met dergelijke functies en die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast of bijgewerkt. Deze Aanvullende voorwaarden omvatten, zonder beperking:

Dergelijke Aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden en worden beschouwd als onderdeel van deze Voorwaarden. In het geval van een conflict tussen de Aanvullende voorwaarden en deze Voorwaarden, gaan deze Voorwaarden voor.

99designs van Vista maakt deel uit van Vista, een wereldwijd e-commercebedrijf met als hoofddoel de deskundige ontwerp- en marketingpartner voor kleine bedrijven te zijn. Vista streeft ernaar dit doel te bereiken met een breed scala aan producten en diensten die worden aangeboden en geleverd door een groeiende verzameling diensten onder het merk van Vista, waaronder 99designs van Vista, VistaPrint en VistaCreate (gezamenlijk de 'Vista-merkdiensten') . De wereldwijde e-commerce-activiteiten van Vista worden beheerd door de gezamenlijke inspanningen van 99designs en een aantal van haar gelieerde bedrijven wereldwijd (gezamenlijk de 'Aan Vista gelieerde bedrijven').

1. Dienst

1.1 Algemeen

99designs biedt een online platform dat klanten die ontwerpen willen kopen ('Klanten') en ontwerpers die dergelijke ontwerpen willen aanbieden ('Ontwerpers') via de Diensten met elkaar in contact brengt en ondersteunt, of het nu gaat om Ontwerpwedstrijden, Ontwerpprojecten, Partnerintegraties of anderszins. 'Gebruiker' verwijst naar een gebruiker van de Site of Dienst, en kan een Ontwerper of Klant zijn. 'Verkocht ontwerp' verwijst naar het toepasselijke winnende Ontwerpconcept (zoals hieronder gedefinieerd) voor een Ontwerpwedstrijd of het ontwerp dat wordt verkocht in het kader van een Ontwerpproject na het opstellen van ontwerpinstructies ('Ontwerpinstructies'). 'Adobe Stock' verwijst naar alle afbeeldingen die beschikbaar zijn bij Adobe als onderdeel van de stock-collectie en die in licentie zijn verstrekt aan 99designs, evenals alle afgeleiden, modificaties, aanpassingen, verbeteringen of aanvullingen van het bovenstaande, wanneer dan ook tot stand gekomen. 99designs behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Klanten of Ontwerpers te belemmeren Ontwerpwedstrijden te organiseren of Ontwerpprojecten te maken met behulp van de Diensten, en om Ontwerpwedstrijden en Ontwerpprojecten te verwijderen. 99designs is niet betrokken bij het beheer of de levering van ontwerpen aan de Klant en levert slechts de mogelijkheid aan de Ontwerper om bestanden op te slaan voor en te werken met Klanten, en voor Klanten om diensten aan te vragen, ontwerpen te bekijken, feedback te leveren op Ontwerpwedstrijden en Ontwerpprojecten en 99designs te betalen, door middel van de Diensten. Ontwerpers die worden uitgenodigd door 99designs (naar eigen goeddunken van 99designs) om mee te doen aan een Ontwerpwedstrijd of deel te nemen aan een Ontwerpproject, kunnen ontwerpconcepten indienen bij de Klant via de Site ('Ontwerpconcepten'). Ontwerpers moeten ervoor zorgen dat alle Ontwerpconcepten voldoen aan de Ontwerpinstructies en worden ingediend in de indeling die is opgegeven door 99designs door de instructies op de Site te volgen.

1.2 Ontwerpwedstrijd

1.2.1 Ontwerpwedstrijd algemeen De Klant kan een ontwerpwedstrijd uitvoeren op de Site ('Ontwerpwedstrijd') door Ontwerpinstructies op te stellen, de Klantbetaling (zoals gedefinieerd in onderstaand Artikel 3.1) te voldoen aan 99designs en de andere instructies op de Site te volgen. De Ontwerpinstructies dienen de vereisten voor de Ontwerpwedstrijd duidelijk te beschrijven, in zoverre dat voor Ontwerpers duidelijk is op welke regels en criteria hun Ontwerpconcepten worden beoordeeld. Er zijn momenteel twee soorten Ontwerpwedstrijden: (1) de Standaardwedstrijd en (2) de Gegarandeerde wedstrijd.

1.2.2 Standaardwedstrijden Voor Standaardwedstrijden moet de Klant een of meer winnende Ontwerpconcepten selecteren binnen 60 dagen na de Klantbetaling voor een Standaardwedstrijd, die zal worden overgedragen van Ontwerper naar Klant overeenkomstig de uitvoering van de Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, zoals verder uiteengezet in Artikel 2. De Klant kan zich terugtrekken uit een Standaardwedstrijd (maar niet uit een Gegarandeerde wedstrijd) en terugbetaling van de Klantbetaling eisen, op voorwaarde dat dit binnen 60 dagen na de Klantbetaling voor de Standaardwedstrijd is en de Klant geen finalisten heeft gekozen. Als de Klant geen winnaar heeft geselecteerd en/of er 60 dagen zijn verstreken na de datum van de Klantbetaling voor de Standaardwedstrijd, heeft de Klant geen recht meer op terugbetaling of op het gebruik van de Ontwerpconcepten, en behoudt 99designs de Klantbetaling en bepaalt het naar eigen goeddunken de uitkomst van de Standaardwedstrijd

1.2.3 Gegarandeerde wedstrijden Voor Gegarandeerde wedstrijden moet de Klant een of meer winnende Ontwerpconcepten selecteren, die na selectie worden overgedragen van de Ontwerper naar de Klant overeenkomstig de uitvoering van de Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, zoals verder uiteengezet in Artikel 2. De Klant kan zich niet terugtrekken uit een Gegarandeerde wedstrijd. Als er binnen 60 dagen na een Klantbetaling voor de Gegarandeerde wedstrijd geen winnaar wordt geselecteerd, houdt 99designs de Klantbetaling en bepaalt het naar eigen goeddunken de uitkomst van de Gegarandeerde wedstrijd. Als de beslissing van 99design over de Gegarandeerde wedstrijd er niet toe leidt dat de Klant een winnend Ontwerpconcept kiest, zal 99designs naar verhouding een deel van de Ontwerpersvergoeding (zoals hieronder gedefinieerd) verdelen in de vorm van Ontwerperspunten onder de in aanmerking komende Ontwerpers die voldoen aan de criteria die naar eigen goeddunken door 99designs zijn bepaald. De Klant heeft geen recht op restitutie of het gebruik van de Ontwerpconcepten.

1.3 Ontwerpproject

1.3.1 Ontwerpproject algemeen

Klant en Ontwerper kunnen met elkaar samenwerken aan ontwerpprojecten door een 1-op-1 project te starten door Ontwerpinstructies te maken, projectspecifieke voorwaarden af te spreken ('Projectvoorwaarden') en andere instructies op de Site te volgen (een 'Ontwerpproject'). Er zijn momenteel twee soorten Ontwerpprojecten: (1) Ontwerpproject [met Vaste Prijs] en (2) Ontwerpproject [met Afzonderlijke Prijs].

1.3.2 Ontwerpproject met Vaste Prijs

De Klant kan een Ontwerpproject met Vaste Prijs starten door een pakket te selecteren dat vaste Projectvoorwaarden bevat ('Voorwaarden voor Projecten met Vaste Prijs') en Ontwerpinstructies op te stellen. 99designs zal de Klant factureren voor het Ontwerpproject met Vaste Prijs, inclusief de platformkosten en alle andere toepasselijke kosten. Zodra de Klant de factuur van 99designs heeft betaald, kunnen Ontwerpers interesse tonen om aan het Ontwerpproject met Vaste Prijs te werken. De Klant kiest één Ontwerper om Ontwerpconcepten te leveren op basis van de Ontwerpinstructies. De Klant en Ontwerper zullen samenwerken in overeenstemming met de Ontwerpinstructies en Voorwaarden voor Projecten met Vaste Prijs voor Ontwerpconcepten totdat de Klant een definitief Ontwerpconcept selecteert, dat zal worden overgedragen van de Ontwerper aan de Klant ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, zoals nader uiteengezet in Artikel 2.

1.3.3 Ontwerpproject met Afzonderlijke Prijs

De Klant kan een Ontwerpproject met Afzonderlijke Prijs starten door Ontwerpinstructies te maken die de Klant aan een individuele Ontwerper presenteert. De Klant en Ontwerper kunnen vervolgens de Ontwerpinstructies bespreken en onderhandelen over de Projectvoorwaarden van het Ontwerpproject met Afzonderlijke Prijs ('Voorwaarden voor Projecten met Afzonderlijke Prijs'). Zodra de Klant en Ontwerper overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot de Voorwaarden voor Projecten met Afzonderlijke Prijs, kan de Ontwerper een offerte maken en aan de Klant presenteren waarin de overeengekomen prijsgegevens staan voor het Ontwerpproject met Afzonderlijke Prijs (een 'Offerte'). 99designs zal de Klant factureren voor de Offerte plus de platformkosten en alle andere toepasselijke kosten. Zodra de Klant de factuur van 99designs betaalt, zal de Ontwerper Ontwerpconcepten leveren op basis van de Ontwerpinstructies. De Klant en Ontwerper zullen samenwerken in overeenstemming met de Ontwerpinstructies en Voorwaarden voor Projecten met Afzonderlijke Prijs voor Ontwerpconcepten totdat de Klant een definitief Ontwerpconcept selecteert, dat zal worden overgedragen van de Ontwerper aan de Klant ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, zoals nader uiteengezet in Artikel 2.

1.3.4 Geschil over een Ontwerpproject

De Klant heeft het recht om een Ontwerpproject te annuleren en een terugbetaling aan te vragen als de Ontwerper geen Ontwerpconcepten aan de Klant heeft geleverd, op voorwaarde dat dit binnen 60 dagen na de Klantbetaling voor het Ontwerpproject is. Indien de Ontwerper Ontwerpconcepten heeft geleverd aan de Klant en de Ontwerper en Klant het niet eens kunnen worden over een definitief Ontwerpconcept, of de Klant anderszins de Projectvoorwaarden wenst aan te passen, het Ontwerpproject wil annuleren en/of een terugbetaling wil aanvragen (een 'Projectgeschil'), kan de Klant een Projectgeschil initiëren door de Ontwerper hiervan op de hoogte te stellen via de Site. De Klant moet een Projectgeschil initiëren binnen 60 dagen na betaling door de Klant van de factuur van 99designs, waarna de Klant zowel het recht om een Projectgeschil te initiëren als het recht op terugbetaling verliest. Na het initiëren van een Projectgeschil, zullen de Klant en Ontwerper te goeder trouw inspanningen leveren om tot een onderling overeengekomen oplossing van een dergelijk Projectgeschil te komen op basis van de Projectvoorwaarden. Indien de Klant en Ontwerper na een redelijke tijd niet tot een onderling overeengekomen oplossing voor het Projectgeschil kunnen komen, zal 99designs naar eigen goeddunken de uitkomst van het Projectgeschil bepalen, inclusief de hoogte van een eventuele terugbetaling aan de Klant. Als het Ontwerpproject om welke reden dan ook wordt geannuleerd, inclusief als de oplossing van een Projectgeschil niet resulteert in de selectie van een definitief Ontwerpconcept, heeft de Klant niet het recht om de Ontwerpconcepten te gebruiken.

1.4 Partnerintegraties

99designs mag partnerschappen aangaan met websites en platforms van niet-gelieerde derden die willen samenwerken met 99designs om Klanten in staat te stellen potentiële aanbieders van ontwerpen of andere diensten te identificeren en contact te leggen met Ontwerpers op het 99designs-platform en samen ontwerpprojecten te realiseren (waarbij elke integratie een 'Partnerintegratie' is). Klanten die ontwerpdiensten van Ontwerpers willen aankopen via een Partnerintegratie, zijn gebonden aan deze Voorwaarden met betrekking tot alle aangekochte ontwerpdiensten en moeten een Account aanmaken. Ontwerpers erkennen en komen overeen dat 99designs hun informatie beschikbaar mag stellen aan onze niet-gelieerde, externe partners die met het oog op zulke Partnerintegraties deze informatie beschikbaar kunnen stellen op hun eigen websites.

1.5 Beperkingen en restricties

Voor alle duidelijkheid: de Klant heeft geen enkel recht of licentie om een Ontwerpconcept te gebruiken of over te dragen, behalve de rechten die de Klant verkrijgt op het Verkochte ontwerp via de toepasselijke Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp. De Klant mag niet: (a) een Ontwerpwedstrijd organiseren of deelnemen aan een Ontwerpproject indien de Klant de creatie van hetzelfde ontwerp aanbiedt via een andere dienst dan de Site; (b) Ontwerpers toestaan of verzoeken om Ontwerpconcepten op enige andere wijze te verstrekken dan via de Site; en/of (c) samenspannen met betrekking tot het aanwijzen van een winnaar in een Ontwerpwedstrijd of het aanwijzen van een apart account van de Klant als de winnende Ontwerper van een Ontwerpwedstrijd of Ontwerpproject. Klanten en Ontwerpers dienen op gepaste afstand met elkaar zaken te doen. De Klant mag geen Ontwerpwedstrijd of Ontwerpproject annuleren om afzonderlijk een verbintenis aan te gaan met een Ontwerper die de Klant via de Site ontmoet, waardoor de Klant geen Klantbetaling of vergoedingen en kosten van 99designs zou hoeven te betalen aan 99designs.

2. Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp

De Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, beschikbaar op https://99designs.nl/legal/design-transfer-agreement, zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen de toepasselijke Ontwerper en Klant voor de verkoop van een Verkocht ontwerp via de Ontwerpwedstrijd. De Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp, beschikbaar op https://99designs.nl/projects/design-transfer-agreement, zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen de toepasselijke Ontwerper en Klant voor de verkoop van een Verkocht ontwerp via het Ontwerpproject.

3. Betalingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Klanten die Ontwerpwedstrijden of Ontwerpprojecten hebben geïnitieerd en Ontwerpers die deelnemen aan Ontwerpwedstrijden of Ontwerpprojecten.

3.1 Klantbetaling; Ontwerpersvergoeding

'Klantbetaling' verwijst naar (i) de prijs die door de Klant is geselecteerd toen de Klant een Ontwerpwedstrijd maakte, zoals uiteengezet op https://99designs.nl/pricing; of (ii) de gefactureerde prijs van 99designs voor het Verkochte ontwerp op basis van de Voorwaarden voor Projecten met Vaste Prijs of de Offerte die via de Ontwerpprojectdienst door de Ontwerper aan de Klant is afgegeven. 'Ontwerpersvergoeding' verwijst naar de kosten die door 99designs aan de Klant in rekening worden gebracht voor Verkochte ontwerpen minus eventuele introductie- en platformkosten die door 99designs worden toegepast.

3.2 Terugbetalingen

De Klantbetaling wordt door 99designs aan de Klant terugbetaald via dezelfde betaalmethoden als de Klant gebruikt heeft om de Klantbetaling aan 99designs te voldoen, of via een andere methode zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door 99designs wordt bepaald. Indien er een terugbetaling aan de Klant wordt gedaan of een creditcardstornering plaatsvindt, dan: (a) dient de Ontwerper aan 99designs de toepasselijke Ontwerpersvergoeding terug te betalen (de terugbetaling gebeurt eerst uit eventuele Punten voor 99designs van de Ontwerper en de restschuld dient door de Ontwerper op verzoek aan 99designs betaald te worden); en (b) zal de Klant eerst het bedrag van de Klantbetaling ontvangen, minus de Ontwerpersvergoeding, en zal de Klant de Ontwerpersvergoeding pas ontvangen wanneer de Ontwerpersvergoeding door de Ontwerper is terugbetaald aan 99designs. 99designs kan de Klant terugbetalen om de volgende redenen: (i) het Verkochte ontwerp is onvolkomen; (ii) 99designs wordt wettelijk vereist of beschouwt dat zij wettelijk vereist is dit te doen; (iii) 99designs bepaalt dat het verstrekken van een terugbetaling aan de Klant geschillen of hogere kosten voor 99designs zullen voorkomen; (iv) 99designs verstrekt de terugbetaling aan de Klant overeenkomstig het van tijd tot tijd door 99designs vastgestelde teruggavebeleid; (v) de geplaatste bestelling (of het gedane verzoek) door de Klant wordt frauduleus geacht; (vi) de Klant heeft abusievelijk een dubbele bestelling (of dubbel verzoek) geplaatst; of (vii) naar eigen goeddunken van 99designs, bepaalt 99designs dat het waarschijnlijk is dat de terugbetaling noodzakelijk is om een creditcardstornering te voorkomen. Een Verkocht ontwerp wordt als 'Onvolkomen' beschouwd indien: (i) de Klant en Ontwerper overeenkomen dat het onvolkomen is en 99designs hiervan op de hoogte stellen; (ii) het Verkochte ontwerp onderwerp is van een claim door een derde dat het Verkochte ontwerp inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van deze derde partij of zich deze wederrechtelijk toe-eigent, en een dergelijke claim plausibel gegrond is zoals naar eigen goeddunken door 99designs wordt bepaald.

3.3 99designs-punten

Er zijn drie soorten '99designs-punten': (i) 'Klantpunten', die gelijk zijn aan één eenheid van de lokale valuta op basis van de locatie van de Site (als u bijvoorbeeld de Amerikaanse site gebruikt, is een Klantpunt gelijk aan USD 1, als u de Duitse site gebruikt, is een Klantpunt gelijk aan 1 euro, enz.); (ii) 'Ontwerperspunten', die gelijk zijn aan USD 1 en door 99designs worden gebruikt om de Ontwerpersvergoeding aan Ontwerpers te betalen; en (iii) 'Bonuspunten', punten die niet door een Gebruiker zijn gekocht en van tijd tot tijd door 99designs naar eigen goeddunken aan een Gebruiker worden gegeven en niet gelijk zijn aan valuta. Bonuspunten zijn enkel inwisselbaar voor Verkochte ontwerpen. 99designs-punten zijn geen wettig betaalmiddel en kunnen niet worden verhandeld of worden verkocht aan derden. Uw tegoed van Klant- en Ontwerperspunten kan te allen tijde worden verlaagd door 99designs voor storneringen en terugbetalingen, of voor een bedrag dat u verschuldigd bent aan 99designs, of om schade te vergoeden aan 99designs die het geleden heeft ten gevolge van niet-nakoming van deze Voorwaarden door u. Mits u deze Voorwaarden niet schendt en uw Account niet is opgeschort, kunt u te allen tijde (en 99designs kan dit te allen tijde van u eisen) uw Klant- of Ontwerperspunten op uw Account omwisselen voor Amerikaanse dollars of andere valuta, zoals van tijd tot tijd door 99designs wordt bepaald. Deze betalingen zijn afhankelijk van minimale of maximale opnamebedragen die zijn bepaald door 99designs voor bijvoorbeeld storneringen en terugbetalingen. 99designs is geen pandservice en bezit geen eigendom uit naam van iemand. Alle bedragen gestort of betaald aan 99designs zijn eigendom van 99designs en 99designs mag deze bedragen naar eigen goeddunken gebruiken. De enige rechten die u hebt om betalingen van bedragen in bezit van 99designs te ontvangen, worden uiteengezet in dit Artikel 3.3. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zoals vermeld in Artikel 12, worden alle Bonuspunten onmiddellijk geannuleerd en kunt u de hierboven beschreven Klant- of Ontwerperspunten omzetten.

3.4 Algemene betaalvoorwaarden

Klant- of Ontwerperspunten kunnen worden omgezet in de locale valuta op basis van de locatie van de Site. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het innen en/of betalen van alle Belastingen die u mogelijk in een bepaald rechtsgebied dient te betalen ten gevolge van uw aan- of verkoop van Verkochte ontwerpen via de Site. 99designs is niet verantwoordelijk voor het innen, aangeven, betalen of overmaken aan u van deze Belastingen. 'Belastingen' verwijst naar alle toepasselijke accijnzen, omzetbelasting, GST, btw of andere belastingen die geheven kunnen worden met betrekking tot een transactie die onder deze Voorwaarden valt.

4. Exclusiviteit en het niet ontwijken van kosten

4.1 Exclusiviteit

U erkent en gaat ermee akkoord dat de inkomsten van 99designs afkomstig zijn van de Klantbetalingen die ze ontvangt via de Site. Daarom bent u voor 24 maanden vanaf het moment dat u een partij ontmoet via de site (de 'Exclusiviteitsperiode') verplicht de Diensten van 99designs te gebruiken als exclusieve methode om betalingen te verzoeken, te doen en te ontvangen voor het werk dat direct of indirect met die partij te maken heeft of is voortgevloeid uit uw relatie met die partij (de 'Relatie met 99designs'). U kunt alleen onder deze verplichting uitkomen als de Klant of aanstaande Klant aan 99designs een 'Opzegvergoeding' heeft betaald. Deze is de hoogste van de volgende bedragen:

(a) $ 2500; of

(b) 15% van de kosten voor de Klant voor de diensten te verrichten in de 'Relatie met 99designs' tijdens de 'Exclusiviteitsperiode', zoals geschat in goed vertrouwen door de aanstaande Klant.

Voor het betalen van een Opzegvergoeding dient u om instructies te vragen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: support@99designs.com.

4.2 Het niet ontwijken van kosten

U stemt ermee in de door de Site aangeboden betaalmethoden niet te omzeilen. Bij wijze van illustratie en niet in beperking van het voorgaande, is het u niet toegestaan om:

(a) persoonlijke informatie te delen op uw Profiel (behalve persoonlijke websites en portfolio's), via e-mail, video of telefoongesprek of op een andere manier van direct contact;

(b) voorstellen in te dienen bij partijen die bekend zijn via de Site of ze verzoeken om buiten de Site om contact op te nemen, in te huren, te beheren of te betalen;

(c) voorstellen te accepteren van partijen die bekend zijn via de Site of ze verzoeken om buiten de Site om contact op te nemen, diensten te leveren, te factureren of betalingen te ontvangen;

(d) een Ontwerpwedstrijd of Ontwerpproject te annuleren teneinde afzonderlijk een aanbesteding te doen bij een Ontwerper die de Klant heeft ontmoet via de Site;

(e) een lager factuur- of betaalbedrag te facturen of te vermelden op de Site of in een aanvraag voor een Opzegvergoeding dan daadwerkelijk overeengekomen tussen Klant en Ontwerper.

U gaat ermee akkoord 99designs er onmiddellijk van op de hoogte te brengen wanneer iemand niet op de juiste manier contact met u opneemt of suggereert betalingen te maken of te ontvangen buiten de Site om. Als u zich bewust bent van een schending of potentiële schending van dit beleid voor het niet ontwijken van kosten, dien dan een vertrouwelijke melding bij ons in via een e-mail naar support@99designs.com.

5. Belangrijke disclaimers en vrijwaringen

5.1 Disclaimer

We geven geen garanties met betrekking tot het Ontwerpproject, de Ontwerpwedstrijd, Ontwerpconcepten, Verkochte ontwerpen, Adobe Stock, Partnerintegraties of andere producten of diensten die door ons, Aan Vista gelieerde bedrijven, Ontwerpers, Klanten of andere Gebruikers worden geleverd, en elk van het voorgaande wordt 'as is' gefaciliteerd via de Site. Ontwerpers zijn onafhankelijke opdrachtnemers en zijn geen werknemers, agenten of vertegenwoordigers van 99designs. Ontwerpers verkopen en Klanten kopen Verkochte ontwerpen op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor enig onderzoek dat u nodig of passend acht alvorens over te gaan tot een transactie met een andere Gebruiker. Noch Ontwerpers noch 99designs geven handelsmerktoestemmingen uit met betrekking tot Verkochte ontwerpen. Als Klant bent u verantwoordelijk voor het onderzoeken van toestemmingen of het uitvoeren van andere onderzoeken die nodig kunnen zijn om te bepalen of u handelsmerkrechten kunt verkrijgen voor een Verkocht ontwerp en/of om te bepalen of het Verkochte ontwerp dat u hebt gekocht, geen inbreuk maakt op of misbruik maakt van de handelsmerkrechten van derden. Uw interacties met andere gebruikers zijn enkel tussen u en die Gebruiker en 99designs is niet verantwoordelijk voor verlies of schade opgelopen ten gevolge van deze interacties, behalve die direct te wijten zijn aan onrechtmatig handelen of nalaten van 99designs. Indien er een geschil is tussen u en een Gebruiker, zijn wij niet verplicht hierbij betrokken te raken. Niettegenstaande het voorgaande zal 99designs commercieel redelijke pogingen aanwenden om de Diensten omschreven in deze Voorwaarden te leveren.

5.2 Vrijstelling

Bij dezen vrijwaart u ons, Aan Vista gelieerde bedrijven en onze en hun functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden voor altijd van, en doet u afstand van, elke voorbije, huidige en toekomstige geschillen, claims, controverses, eisen, rechten, plichten, aansprakelijkheid, processen en procesgronden van welke aard dan ook (inclusief letselschade, overlijden en schade aan eigendommen), die direct of indirect zijn voortgevloeid uit of voortvloeien uit, of direct of indirect betrekking hebben op, uw gebruik van de Site en/of Diensten, uw gebruik van Adobe Stock, interacties of transacties van u met, of handelen of nalaten van u tegenover, andere Gebruikers, inclusief Klanten en Ontwerpers en Sites en Advertenties van Derden, behalve die direct te wijten zijn aan onrechtmatig handelen of nalaten van 99designs.

Indien van toepassing doet u in verband met het voorgaande hierbij afstand van Artikel 1542 van de California Civil Code, waarin staat: 'Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot claims waarvan de crediteur of vrijwarende partij geen weet heeft of het bestaan niet van vermoedt en die in zijn of haar voordeel zijn ten tijde van de uitvoering van de vrijwaring en die, indien deze bekend zijn bij hem of haar, zijn of haar schikking met de debiteur of de vrijwarende partij wezenlijk zouden hebben beïnvloed.'

6. Accounts

Voor u bepaalde Diensten die worden aangeboden op deze Site kunt gebruiken, hebt u een Vista-account ('Account') nodig. Wij werken met eenmalige aanmelding (single sign-on), die ons in staat stelt functies aan te bieden zoals de mogelijkheid om uw inloggegevens te gebruiken voor al onze Vista-diensten. Lees het gedeelte Uw account in de Algemene voorwaarden van Vista.

7. Gebruikerscontent

7.1 Uw Gebruikerscontent

'Gebruikerscontent' verwijst naar alle informatie, content, reviews en/of testimonials ('Reviews') die een Gebruiker verstrekt aan of gebruikt met de Site of Diensten. U bent alleen verantwoordelijk voor uw Gebruikerscontent. U neemt alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van uw Gebruikerscontent op u, inclusief het vertrouwen door anderen op de juistheid, volledigheid of nuttigheid ervan, of openbaarmaking van uw Gebruikerscontent die individueel tot u of derden herleidbaar is. Bij dezen verklaart en garandeert u dat uw Gebruikerscontent niet het Beleid voor aanvaardbaar gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) schendt. U mag niet verklaren of impliceren dat uw Gebruikerscontent op enige wijze verstrekt, gesponsord of ondersteund wordt door 99designs. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent (en niet 99designs), kunt u aansprakelijk worden gesteld indien uw Gebruikerscontent bijvoorbeeld het Beleid voor aanvaardbaar gebruik schendt. 99designs is niet verplicht om Ontwerpwedstrijden, Ontwerpconcepten, of Reviews van de Site te verwijderen tenzij vereist door toepasselijke wetgeving. 99designs is niet verplicht om een back-up van Gebruikerscontent te maken en Gebruikerscontent kan te allen tijde worden verwijderd. U alleen bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw Gebruikerscontent, indien gewenst.

7.2 Licentie op Gebruikerscontent

U verleent, en u verklaart en garandeert, dat u het recht hebt om een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen aan 99designs en Aan Vista gelieerde bedrijven voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten om uw Gebruikerscontent te reproduceren, verspreiden, publiekelijk te tonen en uit te voeren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, op te nemen in andere werken, of anderszins te gebruiken en om sublicenties op bovenstaande te verlenen, om (i) uw Gebruikerscontent op de Site en Diensten op te nemen, (ii) de Vista-merkdiensten aan u aan te bieden en/of te leveren (inclusief het beschikbaar stellen van uw Gebruikerscontent op de platforms van Vista-merkdiensten) en uw Gebruikerscontent beschikbaar te stellen op platforms van derden via Partnerintegraties, (iii) te gebruiken voor algemene marketingdoeleinden van 99designs en/of de andere Vista-merkdiensten, en (iv) een Partnerintegratie mogelijk te maken en te exploiteren zoals benoemd in bovenstaand Artikel 1.4, mits 99designs uw Ontwerpinstructies en Ontwerpconcepten gebruikt overeenkomstig de privé- of publieke instellingen van de Ontwerpwedstrijd en het Ontwerpproject. U gaat ermee akkoord om onherroepelijk afstand te doen (en te zorgen dat er afstand wordt gedaan) van alle claims en verklaringen van morele rechten of toekenning met betrekking tot uw Gebruikerscontent. Voor alle duidelijkheid: de toewijzing door de Ontwerper van het Verkochte ontwerp (die onderhevig kan zijn aan licentievereisten van derden, indien van toepassing) aan de Klant wordt uiteengezet in de toepasselijke Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp.

8. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Hierna wordt het 'Beleid voor aanvaardbaar gebruik' van 99designs uiteengezet:

8.1 Privacy

U gaat ermee akkoord dat u de persoonsgegevens van andere Klanten of Ontwerpers die aan u beschikbaar worden gesteld, enkel gebruikt voor uw interacties met hen met betrekking tot de Diensten. Tenzij anders overeengekomen, mag u hun persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde gebruiken, inclusief voor marketingdoeleinden. U verklaart en garandeert dat u zult voldoen aan alle toepasselijke privacywetten en gegevensbeschermingswetten met betrekking tot de opslag, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens.

8.2 Gebruikerscontent

U gaat ermee akkoord de Site of Diensten niet te gebruiken met Gebruikerscontent of producten of diensten te leveren die (a) rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten (inclusief door derden toe te staan Gebruikerscontent te downloaden of hergebruiken in strijd met dergelijke rechten van derden, door werk op een redactionele manier te gebruiken zonder de noodzakelijke erkenning of toeschrijving aan te brengen, of door de Gebruikerscontent te posten of te uploaden of derden de Gebruikerscontent te laten posten of uploaden op socialemediasites die exclusieve rechten of eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke Gebruikerscontent verlenen aan een derde partij); (b) onwettig, intimiderend, grof, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk zijn, inbreuk maken op de privacy van anderen, vulgair, lasterlijk, onwaar, opzettelijk misleidend, smadelijk, lasterlijk, onfatsoenlijk, pornografisch, onzedelijk, duidelijk beledigend zijn (bijv. materiaal dat racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek geweld van welke aard dan ook tegen een groep of individu promoot) of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook vormen dat op wat voor manier dan ook schadelijk is voor minderjarigen of dat anderszins zou impliceren dat de maker van de Gebruikerscontent, of de personen of eigendommen die voorkomen in de Gebruikerscontent (indien aanwezig), politieke, economische of andere op opinies gebaseerde bewegingen of partijen onderschrijven of op een manier die een persoon in de Gebruikerscontent in een kwaad daglicht stelt of op lasterlijke, onwettige, immorele of aanstootgevende wijze belicht; (c) in overtreding zijn van wetten, of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij; of (d) een materieel risico zouden vormen voor de beveiliging of de activiteiten van 99designs of een derde partij. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht hiertoe) om alle Gebruikerscontent te toetsen, onderzoeken en/of om een toepasselijke actie tegen u te ondernemen naar ons eigen goeddunken (inclusief het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikerscontent, het beëindigen van uw Account en/of u melding doen bij handhavende autoriteiten) indien u het Beleid voor aanvaardbaar gebruik of een andere bepaling uit deze Voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid jegens ons of anderen creëert.

8.3 Gebruiksbeperkingen

U gaat ermee akkoord de Site of Diensten niet te gebruiken om: (a) computervirussen, wormen of software die bedoeld is om computersystemen of gegevens te beschadigen of wijzigen te uploaden, over te brengen of te verspreiden; (b) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen, of enige andere vorm van herhalende of ongevraagde berichten, hetzij commercieel of anderszins te verzenden, of om het gebruik van de Site en/of Diensten aan te bieden, te gebruiken of toe te staan in een computerservicebedrijf, externe outsourcingdienst, op basis van lidmaatschap of abonnement, via een servicebureau, op basis van timesharing, als onderdeel van een gehoste service of namens een derde partij, of om werk te verkopen, in licentie te verlenen of te verspreiden als stand-alone of als onderdeel van een online database of andere database, of een afgeleid product dat dergelijk werk bevat dat is bedoeld om een derde partij in staat te stellen het werk te gebruiken, te downloaden, te extraheren of te openen als een op zichzelf staand bestand of anderszins enig werk met een derde partij te delen; (c) informatie of gegevens met betrekking tot andere gebruikers, inclusief e-mailadressen, te vergaren, verzamelen, samen te brengen of samen te voegen zonder hun toestemming; (d) in te grijpen in servers of netwerken die verbonden zijn met de Site of Diensten, deze te verstoren of een buitensporige last hierop te creëren of regels, gedragslijnen of procedures van deze netwerken te schenden, of kennisgevingen van eigendomsrechten die verband houden met de Site en/of Diensten te verwijderen, verdoezelen of wijzigen; (e) te pogen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of Diensten, andere computersystemen of netwerken verbonden met of gebruikt tezamen met de Site of de Diensten, via password mining of andere middelen; (f) het gebruik en plezier van andere gebruikers van de Site of Diensten te verstoren of hierin in te grijpen; (g) software of automatische agents of scripts op de Site of Diensten los te laten om zo meerdere accounts voort te brengen, geautomatiseerd zoeken, verzoeken en vragen te genereren of gegevens van de Site of Diensten te strippen, scrapen of minen; (h) u uit te geven voor een persoon of entiteit of een misleidende voorstelling te geven van uzelf of uw connectie met een andere persoon of entiteit; of (i) de Site te tonen, mirroren of framen of anderszins proberen te communiceren met het besturingssysteem dat ten grondslag ligt aan de Site en/of Diensten.

9. Site

9.1 Licentie

Onder deze Voorwaarden verstrekt 99designs u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Site en Diensten (exclusief Adobe Stock, Ontwerpconcepten en Verkochte ontwerpen) te gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden. Voor alle duidelijkheid: de toewijzing door de Ontwerper van het Verkochte ontwerp (onderhevig aan licentievereisten van derden, indien en waar van toepassing) aan de Klant wordt uiteengezet in de toepasselijke Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp.

Adobe Stock-licentievoorwaarden

Met inachtneming van deze Voorwaarden en uw keuze om onze Adobe Stock-functies te gebruiken, verleent 99designs u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van Adobe Stock onder licentie van 99designs met als enig doel u toe te staan om: (A) het relevante item van Adobe Stock te gebruiken, reproduceren, archiveren, wijzigen of weergeven voor marketing-, promotie-, interne presentatie- of decoratiedoeleinden, digitale producties en niet-commercieel gebruik zonder reproductie- of productielimiet; (B) het relevante item van Adobe Stock te distribueren als opgenomen in een item van merchandise of ander werk van auteurschap; (C) het relevante item van Adobe Stock te gebruiken, reproduceren, distribueren en weergeven in verband met: (1) elektronische sjablonen en ontwerpsjabloontoepassingen die zijn bedoeld voor wederverkoop, op voorwaarde dat de ontvanger het relevante item van Adobe Stock alleen mag gebruiken of openen in verband met de sjabloon; (2) goederen of diensten die bestemd zijn voor wederverkoop of distributie; of (3) een public relations-campagne om goederen of diensten via de media te promoten; (D) bestanden die het relevante item van Adobe Stock of toegestane afgeleide werken bevatten, over te dragen naar uw werknemers of onderaannemers (waaronder mogelijk 99designs en Ontwerpers), op voorwaarde dat dergelijke werknemers en onderaannemers in een bindende schriftelijke overeenkomst ermee instemmen zich te houden aan de beperkingen in deze Voorwaarden en alleen het relevante item van Adobe Stock te gebruiken namens u (en, in het geval van 99designs en Ontwerpers, alleen het relevante item van Adobe Stock te gebruiken in verband met het definitieve ontwerp); en (E) een archief, digitale bibliotheek, netwerkconfiguratie of vergelijkbare indeling te maken om het relevante item van Adobe Stock door uw werknemers te laten bekijken.

9.2 Bepaalde beperkingen

De aan u verstrekte rechten in deze Voorwaarden zijn afhankelijk van de volgende beperkingen: (a) u dient de Site of Diensten niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te verspreiden, aan te passen of anderszins commercieel te exploiteren, of anders de Site en/of Diensten (of een deel daarvan) te hosten of in sublicentie te geven; (b) u mag geen enkel deel van de Site of Diensten wijzigen, bewerken, aanpassen, vertalen, uit elkaar halen, reverse-compileren, decompileren, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken, of anderszins proberen de broncode op de Site en/of Diensten (of een deel daarvan) te achterhalen; (c) u dient de Site of Diensten niet te bezoeken om een soortgelijke of concurrerende dienst te bouwen of promoten; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site of Diensten worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, getoond, geplaatst of verzonden worden in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook. Alle toekomstige versies, updates of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de Site of Diensten vallen onder deze Voorwaarden. Alle auteursrechtelijke en andere aanduidingen van merkenrecht op de content van een Site of Dienst dienen hierop gehandhaafd te worden. 99designs behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, de Site of Diensten of een onderdeel hiervan met of zonder kennisgeving te wijzigen, te onderbreken of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat 99designs niet aansprakelijk is jegens u of derden voor wijzigingen, onderbrekingen of stopzetting van de Site of Diensten of een onderdeel ervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat 99designs geen verplichting heeft om u ondersteuning of onderhoud te bieden in verband met de Site of Diensten.

9.3 Feedback

Als u 99designs opmerkingen, voorstellen, suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site of Diensten ('Feedback') geeft, draagt u hierbij alle rechten, titels en belangen in de Feedback over en wijst u deze toe aan 99designs, inclusief alle verbonden auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. U stemt ermee in dat 99designs het recht heeft om dergelijke Feedback te gebruiken op elke manier die 99designs geschikt acht. 99designs zal door u gegeven Feedback aan 99designs als niet-vertrouwelijk en als niet aan eigendomsrechten gebonden behandelen. U gaat ermee akkoord dat u geen informatie of ideeën verstrekt aan 99designs die u als vertrouwelijk of gebonden aan eigendomsrechten beschouwt.

9.4 Eigendom

Elke Gebruiker bezit of heeft de nodige rechten op zijn eigen Gebruikerscontent. Met uitzondering van uw Gebruikerscontent erkent u dat de Site en Diensten, inclusief alle intellectuele-eigendomsrechten, eigendom zijn van 99designs, Aan Vista gelieerde bedrijven of onze respectieve licentiegevers. Het aanbieden van de Site en Diensten draagt geen rechten, aanspraken of belangen in of op dergelijke Sites en Diensten, en/of enige intellectuele-eigendomsrechten hiervoor, over aan u of een derde partij. 99designs, Aan Vista gelieerde bedrijven en onze respectieve leveranciers en licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om 99designs, Aan Vista gelieerde bedrijven en onze en hun functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en gevrijwaard te houden van claims of eisen, inclusief redelijke kosten en advocatenhonoraria, van derden ten gevolge van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site of Diensten, (b) uw Gebruikerscontent (inclusief uw Ontwerpwedstrijd, Ontwerpconcepten en Reviews), (c) uw interacties met andere Gebruikers, (d) of gebruik van Adobe Stock, of (e) uw schending van deze Voorwaarden of toepasselijke wetten. 99designs behoudt zicht het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en bestrijding van alle zaken waarvoor u ons dient te vrijwaren op zich te nemen en u gaat ermee akkoord om samen te werken in onze verdediging tegen deze claims. U stemt ermee in om geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 99designs. 99designs zal redelijke inspanningen leveren om u van dergelijke claims, gedingen of procedures in kennis te stellen na hiermee bekend te zijn geworden. Dit Artikel 10 is niet van toepassing op Klanten gevestigd in de EER.

11. Sites en advertenties van derden

De Site kan links naar websites, diensten en advertenties voor niet-gelieerde derden bevatten (gezamenlijk de 'Sites en Advertenties van Derden'). Deze Sites en Advertenties van Derden vallen niet onder het beheer van 99designs en 99designs is niet verantwoordelijk voor Sites en Advertenties van Derden. 99designs levert deze Sites en Advertenties van Derden enkel voor uw gemak en toetst deze Sites en Advertenties van Derden niet, keurt deze niet goed, bewaakt deze niet, onderschrijft deze niet, geeft hier geen garanties voor en geeft hier geen verklaringen over. U gebruikt alle Sites en Advertenties van Derden op eigen risico. Wanneer u naar een Site en Advertentie van Derden linkt, zijn de voorwaarden en beleidsregels van de betreffende derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij. U bent verantwoordelijk voor enig onderzoek dat u nodig of passend acht alvorens over te gaan tot een transactie met betrekking tot dergelijke Sites en Advertenties van Derden.

12. Duur en beëindiging

Onder beding van dit Artikel blijven deze Voorwaarden volledig van kracht zolang u de Site of Diensten gebruikt. Wij kunnen (a) uw rechten op gebruik van de Site en/of Diensten (inclusief uw Account) in z’n geheel of gedeeltelijk stopzetten of (b) te allen tijde voor een legitiem doel deze Voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site of Diensten dat deze Voorwaarden schendt of wanneer een van onze licentiegevers onze licentie voor het gebruik van content (inclusief Adobe Stock) beëindigt. Na de beëindiging van deze Voorwaarden worden uw Account en recht op toegang en gebruik van de Site en Diensten (of het relevante deel daarvan) onmiddellijk beëindigd. Alle 99designs-punten of openstaande betalingen aan u zullen bij beëindiging aan u worden uitbetaald. U begrijpt dat elke beëindiging van uw Account kan inhouden dat uw hieraan gekoppelde Gebruikerscontent uit onze databases wordt verwijderd. Wij behouden ons echter het recht voor om uw Gebruikerscontent te blijven gebruiken voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht. 99designs is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor beëindiging van deze Voorwaarden, inclusief voor beëindiging van uw Account of verwijdering van uw Gebruikerscontent. Zelfs nadat deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Artikelen 4, 5, 7, 8, 9 (exclusief Artikel 9.1), 10, 11, 13, 14 en 15.

13. Disclaimers; verplichte wettelijke rechten

13.1 Algemene disclaimer

De Site en Diensten worden geleverd 'AS IS' en 'AS AVAILABLE' en wij (en onze leveranciers) wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief de garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht, ongestoord genot, correctheid of niet-inbreuk. Wij (en onze leveranciers) garanderen niet dat de Site of Diensten: (a) aan uw eisen voldoen; (b) ongestoord, tijdig, veilig en foutloos beschikbaar zijn; of (c) juist, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal en veilig zijn. Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

13.2 Verplichte wettelijke rechten

Sommige jurisdicties bieden consumenten en anderen bepaalde verplichte wettelijke rechten (bijv. recht op aanvullende prestaties, recht op terugbetaling, herroepingsrecht, enz.) waarvan geen afstand kan worden gedaan of die contractueel niet kunnen worden beperkt. Deze Voorwaarden zijn waar van toepassing onderhevig aan dergelijke verplichte wettelijke rechten en mogen niet worden geïnterpreteerd als dat ze afstand doen van dergelijke wettelijke rechten, deze beperken of op een andere manier afschaffen.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Algemeen

In geen geval zijn wij, Aan Vista gelieerde bedrijven en/of onze leveranciers of licentiegevers aansprakelijk jegens u of derden voor winstderving of indirecte en gevolgschade, smartengeld, incidentele, speciale, of aanvullende schadevergoeding voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Site of Diensten, of uw onvermogen deze te gebruiken, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de Site en Diensten zijn uw eigen keuze en voor uw eigen risico, en u alleen bent verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem die of gegevensverlies dat hieruit voortvloeit. Niettegenstaande enige andere hier genoemde strijdige bepalingen (maar onderhevig aan Artikel 14.4) zal onze aansprakelijkheid (en die van onze leveranciers) jegens u voor schade voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden (door welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van het geding), te allen tijde beperkt zijn tot hetzij (a) vijftig USD ($ 50) of (b) bedragen die u in de voorgaande 12 maanden aan 99designs betaald hebt (indien van toepassing). Het bestaan van meer dan één claim verhoogt deze limiet niet. Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of vervolgschade niet toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. U kunt ook andere wettelijke rechten hebben die per jurisdictie verschillen.

14.2 Het volgende Artikel is van toepassing op gebruikers in Australië:

Indien de Consumer Law under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) van Australië (of analoge wetgeving) van toepassing is op deze Voorwaarden en de beperking van aansprakelijkheid toestaat voor schending of garantie die door de wetgever verondersteld wordt, is de aansprakelijkheid van 99designs beperkt, naar goeddunken van 99designs, tot: (a) in het geval van goederen, één of meer van het volgende: (i) de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen; (ii) de reparatie van de goederen; (iii) de betaling van de kosten voor vervanging of voor verwerving van gelijkwaardige goederen; of (iv) de betaling van de reparatiekosten; en (b) in het geval van diensten: (i) de hernieuwde levering van de diensten; of (ii) de betaling van de kosten om deze diensten opnieuw te leveren.

14.3 Het volgende Artikel is van toepassing op gebruikers in de EER en Zwitserland:

99designs is zonder enige beperking aansprakelijk voor (a) schade die opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt is door 99designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of leidinggevend personeel en andere ondersteuners bij de uitvoering; (b) letselschade, schade aan de gezondheid en overlijden opzettelijk veroorzaakt of ten gevolge van grove nalatigheid aan de kant van 99designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of ondersteuners bij de uitvoering, en (c) schade veroorzaakt door de afwezigheid van gegarandeerde eigenschappen en voor schade met betrekking tot productaansprakelijkheid. 99designs is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen door 99designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of andere ondersteuners bij de uitvoering; essentiële contractuele verplichtingen zijn die basisverplichtingen die het hart vormen van de Voorwaarden en die beslissend waren bij de totstandkoming van de Voorwaarden en de uitvoering. Indien 99designs haar essentiële verplichtingen schendt vanwege eenvoudige nalatigheid, dan is de aansprakelijkheid die hieruit voor haar voortvloeit, beperkt tot het bedrag dat door 99designs te voorzien was ten tijde van de uitvoering van de dienst in kwestie.

14.4 Beperking gerelateerd aan Adobe Stock

Met betrekking tot Adobe Stock, met inachtneming van alle andere beperkingen die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, is de maximale totale aansprakelijkheid van 99designs voor elke en alle claims (inclusief elke claim waarin wordt beweerd dat een item van Adobe Stock direct of indirect inbreuk maakt op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, publiciteitsrechten of privacyrechten van een derde partij) op grond van of met betrekking tot uw gebruik van Adobe Stock gelijk aan de hoogte van USD 10.000 of USD 10.000 per Adobe Stock-item.

15. Algemeen

15.1 Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door 99designs worden bijgewerkt. Wanneer we deze Voorwaarden bijwerken, werken we de datum bovenaan deze pagina bij. Als u onze Site of Diensten blijft gebruiken nadat een bijgewerkte versie van deze Algemene voorwaarden is geplaatst, geeft u aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de bijgewerkte algemene voorwaarden. U stemt er ook mee in dat we u alle juridische mededelingen en kennisgevingen digitaal kunnen verstrekken door ze op onze Site te plaatsen.

15.2 Privacy en ons gebruik van cookies

99designs heeft in haar Privacy- en cookiebeleid uiteengezet hoe zij de informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, opslaat en beschermt die u, hetzij als Klant, Ontwerper, bezoeker of anderszins, aan ons verstrekt tijdens het gebruik van de Site. Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk bezoek aan de Site, elk gebruik van de Diensten en elke transactie en overeenkomst die via de Site tot stand komt.

15.3 Geschillen

15.3.1 Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden enkel en alleen beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de wetten van de Staat New York, VS, zonder ruimte voor een wet die erin zou resulteren dat de wet van een ander rechtsgebied van toepassing is.

15.3.2 Verenigde Staten

Indien u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is het volgende op u van toepassing. Lees dit zorgvuldig door. Het beïnvloedt uw rechten.

(i) Behalve bij claims van inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening van octrooien, auteursrechten, merken of handelsgeheimen van een andere partij, dienen alle geschillen tussen u en 99designs voortvloeiend uit of op enigerlei wijze samenhangend met deze Overeenkomst opgelost te worden door middel van bindende arbitrage zoals in dit artikel beschreven. Deze arbitrageovereenkomst dient breed geïnterpreteerd te worden. Deze omvat, maar is niet beperkt tot, alle claims en geschillen met betrekking tot uw gebruik van de Site en Diensten van 99designs. (ii) U gaat ermee akkoord dat door het aangaan van deze overeenkomst u en 99designs beiden afstand doen van het recht op juryrechtspraak of deelname aan een groepsvordering (class action). U en 99designs gaan ermee akkoord dat een ieder alleen in uw of haar individuele hoedanigheid procedures tegen de ander kan beginnen, en niet als eiser of groepslid in een inhoudelijke groep of vertegenwoordigend proces. Alle arbitrage vindt plaats op individuele basis; groepsarbitrages of groepsvorderingen zijn niet toegestaan. (iii) De arbitrage valt onder de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de American Arbitration Association ('AAA'), zoals gewijzigd door dit artikel. Voor een claim waarbij het totaalbedrag van de geëiste vergoeding $ 10.000 of minder is, dienen de AAA, u en 99designs zich aan de volgende regels te houden: (a) de arbitrage wordt enkel gevoerd op basis van schriftelijke stukken; en (b) de arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning in door de partijen of getuigen, tenzij wederzijds overeengekomen door de partijen. Indien de claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een zitting bepaald door de AAA-regels, en dient de zitting (indien van toepassing) plaats te vinden op één van de volgende door u te kiezen locaties: San Francisco, CA; Chicago, IL, of New York, NY. De uitspraak van de arbiter is bindend en mag worden ingediend als een vonnis bij elke rechtbank uit een bevoegd rechtsgebied. Voor het geval deze arbitrageovereenkomst onhoudbaar geacht wordt door rechtband, dienen de geschillen die anders in arbitrage behandeld zouden worden, exclusief te worden behandeld door de staats- of federale rechtbanken gevestigd te New York County, New York. Claims van inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening van octrooien, auteursrechten, merken of handelsgeheimen van de andere partij worden exclusief behandeld in de staats- of federale rechtbanken in New York County, New York.

15.3.3 EER en Zwitserland

Indien u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, vallen de partijen onherroepelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Londen, Engeland en hun Courts of Appeal.

15.3.4 Australië en elders

Indien u gevestigd bent in Australië of elders in de wereld, vallen de partijen onherroepelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Staat Victoria, Australië en hun Courts of Appeal.

15.4 Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site en Diensten. Indien wij nalaten om een recht of bepaling uit deze Voorwaarden uit te oefenen of op te leggen, houdt dit geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling in. De artikelkoppen in deze Voorwaarden zijn enkel voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele implicaties. Het woord inclusief betekent inclusief maar niet beperkt tot. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden, om wat voor reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zo gewijzigd te zijn dat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Uw relatie met 99designs is dat van een onafhankelijke aannemer, en geen van de partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en plichten hierin, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd, of anderszins door u worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 99designs, en elke gepoogde toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het bovenstaande is ongeldig. Deze Voorwaarden zijn bindend voor rechtverkrijgenden.